How to join

CERERE DE ADERARE / MEMBERSHIP REQUEST

Detalii firmă / Company details

Adresa de corespondență/ Mailing address

Persoana de contact*/ Contact person*:

*Detaliile persoanei de contact din partea societății, pentru comunicarea cu EPG. Informațiile vor fi folosite exclusiv de către EPG și nu vor fi făcute publice sau dezvăluite terților.
*Contact details of company representatives to receive EPG communication. Information will be used for EPG only, will not be publicly displayed or disclosed to third parties.

TIP DE MEMBERSHIP PENTRU PERSOANE JURIDICE / TYPE OF CORPORATE MEMBERSHIP

** Suma se plătește în RON, la cursul de referință al BNR în vigoare la data semnării cererii.
**Amount payable in RON, at the BNR exchange rate in vigour at the date of signing of request.

Subscrisa societate supune aprobării prezenta cerere prin care solicită să devină membru al asociației EPG, declarând că se va abține de la orice acțiune care ar putea dăuna prestigiului și intereselor asociației EPG și membrilor acesteia.

The undersigned company files this request to become a member of the EPG association, committing to refrain from any action that might cause damage to the prestige and interests of the EPG association and its members.
X